Gedegen milieuadvies bij grootschalige werkzaamheden

Voor onder andere de volgende werkzaamheden
kunnen wij u adviseren en ondersteunen.

• aanvraag vergunningen
• aanpak bodemsaneringsprojecten
• opstellen saneringsplannen
• calculatie bodemsaneringen
• afzet van schone en licht of sterk verontreinigde grond

Plan van aanpak

Voor het opstarten van sanerings-, sloop- en infrawerkprojecten wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit geeft een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden en aan te vragen vergunningen. In deze voorbereidende fase vindt er overleg plaats met het bevoegde gezag. Dit zijn gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze aanpak levert bovendien een globale indruk van de tijdsplanning en kosten, alsmede eventuele kritische zaken voor de uitvoering.

Sanering

Voor het uitvoeren van een sanering dient eerst toestemming te worden verkregen van het betreffende bevoegde gezag volgens de Omgevingswet. 

Saneringsplan
Indien een saneringsproject dient er een (deel)saneringsplan te worden opgesteld. Voorafgaand aan het opstellen van dit plan worden verschillende methoden met elkaar vergeleken in een saneringsonderzoek of -visie. Vervolgens wordt in overleg met de opdrachtgever de optimale saneringsvariant vastgesteld en wordt een saneringsplan uitgewerkt. In specifieke gevallen overleggen we nogmaals met het bevoegde gezag.

Het saneringsplan is een gedetailleerd document dat volledig is toegespitst op de specifieke situatie. Hierin worden onder andere de volgende onderdelen opgenomen:

• uitwerking van de saneringsvariant
• afspraken over de saneringsmethode
• beschrijving van het te behalen resultaat
• benodigde vergunningen en meldingen
• planning en kostenraming van de werkzaamheden
• eventuele nazorgmaatregelen

Verontreiniging
In bepaalde situaties is het wettelijk toegestaan dat (rest)verontreiniging in de bodem achterblijft. De bodem wordt ten minste geschikt gemaakt voor de functie die na de sanering geldt en daarnaast dienen risico’s voor mens, plant en dier en de risico’s van het verspreiden van de verontreiniging te worden beperkt.

Bodemsanering

Lawijn heeft ervaring in het volledige bodemsaneringstraject en biedt een totaaloplossing voor de gehele fase, vanaf het onderzoek totaan de oplevering en eventuele nazorg. Bij bodemsanering worden in-situ-sanering en ex-situ-sanering onderscheiden.

In-situ-sanering
In-situ-sanering omvat alle technieken die verontreinigingen uit de bodem verwijderen zonder dat grondverzet noodzakelijk is. Deze technieken worden toegepast indien grondsanering door middel van ontgraven zeer lastig tot niet mogelijk of kostenefficiënt is. 

Enkele voorbeelden van in-situ-bodemsaneringstechnieken zijn:
• gestimuleerde microbiologische afbraak (aëroob of anaëroob)
• chemische oxidatie
• persluchtinjectie
• bodemluchtextractie
• een combinatie van deze technieken

Ex-situ-sanering
Ex-situ-sanering omvat de conventionele methoden die met name bij eenvoudige verontreinigingssituaties worden toegepast. Dit zijn technieken die verontreiniging uit de bodem ontgraven bij grondsanering en onttrekken bij grondwatersanering.

Meer weten
Bij complexe situaties worden ex-situ- en in-situ-methoden gecombineerd

om zo tot een optimaal eindresultaat te komen. Wilt u hier meer over weten?

Neem contact op

Grondstromenadvies

Onder grondstromen verstaan we het ontgraven, bestemmen, opslaan, vervoeren en storten van grond. Grondstromen worden uitgevoerd bij bouw- en saneringswerkzaamheden waarvoor wettelijke regels gelden ter voorkoming van bodemverontreiniging. Bij grondstromen dient rekening te worden gehouden met de verplichte registraties en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging bij onderzoeken, keuringen en certificering.

Lawijn Advies & Management
Lawijn heeft de benodigde kennis voor een correcte advisering, begeleiding en afhandeling van de procedures bij grondstromen. In ons advies gaan wij altijd voor de meest kostenefficiënte en effectieve werkwijze, waarbij de volgende verwerkingsalternatieven worden vergeleken:

• hergebruik van grond- en bouwstoffen in eigen projecten;
• toepassing in projecten van derden;
• bewerkings- en reinigingsmethoden van grond.

Bij het reguleren van grondstromen wordt voor de kwaliteitsbepaling vaak gekozen voor partijkeuringen (BRL 1000). Het Besluit bodemkwaliteit staat gebruik van bodemkwaliteitskaarten toe. Op deze kaart is de bodemkwaliteit per gebied vermeld, in combinatie met een bodembeheersplan. Dit plan omschrijft tussen welke gebieden vrij grondverzet is toegestaan, zonder dat een partijkeuring
noodzakelijk is.

Indien grote hoeveelheden grond vrijkomen dan is projectcertificering een alternatief conform BRL 9335. Voor een projectcertificaat wordt een plan van aanpak opgesteld waarin het plangebied en de organisatorische aspecten voor de grondstromen worden beschreven. Door deze projectcertificering zijn minder partijkeuringen nodig. Dat levert dus minder kosten op om grotere partijen grond op de markt te zetten.

Asbest

Lawijn Advies & Management heeft ervaring op het gebied van asbest in bodem en puin en adviseert over hoe hiermee om te gaan. Met een asbestonderzoek wordt bepaald of de bodem (volgens NEN 5707) of het puin (volgens NEN 5897) is verontreinigd met asbest. Bij asbestonderzoek maken we onderscheid tussen een verkennend asbestonderzoek en een nader onderzoek naar asbest. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek naar asbest, wordt afhankelijk van de omvang en situatie ook een nader onderzoek uitgevoerd. Het asbestonderzoek kan worden gecombineerd met een regulier bodemonderzoek conform NEN 5740.

Neem contact op